Diensten

Schadegevallen

Het Bodemdecreet (27 oktober 2006) omschrijft een schadegeval als een "onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging". Het decreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren.

Een vaak voorkomende oorzaak van een schadegeval is een plots lekkende stookolietank of een overvulling van de tank.

De behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen kan via een vereenvoudigde procedure verlopen mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het schadegeval werd binnen de termijn van veertien dagen gemeld  bij de bevoegde overheid.
  • De effectieve behandeling kan worden uitgevoerd binnen 180 dagen vanaf de melding of vanaf de vaststelling door de bevoegde overheid.

Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de gewone procedure uitgevoerd waarbij de saneringsplichtige een beschrijvend bodemonderzoek laat uitvoeren.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat de schadegevalprocedure verschillend is voor particulieren, klasse 1 inrichtingen en klasse 2/3 inrichtingen.

Wordt u geconfronteerd met een schadegeval, neem contact op met Bouwen & Milieu nv voor meer informatie en begeleiding.